@

KPڐ[t

KPڐ[t߁B
(Sn쓌1.5km)

1945N810 ߑOB


Yamahata photographs (c) Shogo Yamahata
R[fʐ^(c)R[ˌ

@

@